Poskytujeme komplexní geodetické práce při výstavbě (např. rodinných domů) – od zaměření skutečného stavu pro projekt, přes vytyčení stavby, inženýrských sítí, až po geometrický plán, který budete potřebovat ke kolaudaci vaší stavby.

Poskytujeme služby spojené s katastrem nemovitostí, zajistíme také znalecké posudky, odhady nemovitostí i sepsání smluv.

Geodetické práce při výstavbě

I. Práce při projektové přípravě stavby

 • Zaměření skutečného stavu (polohopisná a výškopisná situace, zakreslení stavu inženýrských sítí)
 • Zobrazení katastrální mapy a seznamu dotčených vlastníků
 • Zaměření prvků dle přání projektanta (např. okolní výšky budov, stromů atd.)
 • Vyhotovení půdorysů jednotlivých podlaží a svislých řezů stávajících budov

II. Práce v průběhu stavby

 • Vytyčení obvodu staveniště, vytyčení vlastnických hranic
 • Vyhotovení vytyčovacích protokolů
 • Vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, přenesení výšek
 • Kontrolní měření (činnosti hlavního geodeta investora, dodavatele)
 • Měření posunů a deformací

III. Práce po dokončení stavby

 • Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby (dle příslušných norem a směrnic)
 • Zpracování geodetické dokumentace přípojek inženýrských sítí – vodovodní, kanalizační, plynové, elektrické přípojky atd.
 • Geometrický plán pro zápis stavby do katastru nemovitostí

Práce v katastru nemovitostí

 • Vyhotovení geometrického plánu pro oddělení částí pozemků
 • Vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení stavby
 • Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene k části pozemku
 • Vyhotovení ostatních geometrických plánů
 • Vyhotovení ověřených kopií geometrických plánů

Ostatní služby

 • Znalecké posudky
 • Odhady nemovitostí
 • Smlouvy při převodech vlastnických nebo nájemních práv k nemovitostem

Kontakty

 • Tel: +420 274 012 380

 • GSM: +420 77-GEODETI (+420 774 363 384)

 • Fax: +420 274 012 381

 • E-mail: gspraha@gspraha.cz