Vyhotovujeme geometrické plány pro majetkoprávní vypořádání vlastnictví pozemků a zajišťujeme znalecké posudky. Poskytujeme činnosti související s vynětím ze zemědělského půdního fondu. Zajišťujeme také vytyčení hranic pozemků, včetně stabilizace mezníků. Provádíme zaměření podlahových a nájemních ploch pro určení kupní či nájemní ceny. Vyhotovíme podklad pro určení spoluvlastnických podílů. Zaměřujeme podlahové plochy jednotek pro prohlášení vlastníka.

Majetkoprávní odbor

 • Vyhotovení geometrického plánu pro oddělení částí pozemků
 • Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení stavby
 • Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene k části pozemku
 • Vyhotovení ostatních geometrických plánů
 • Vyhotovení ověřených kopií geometrických plánů

Geodetické práce na stavbách

 • Budování vytyčovacích sítí
 • Základní vytyčení objektů
 • Sledování posunů a deformací stavebních objektů
 • Kontrolní měření stavebních objektů
 • Digitální zpracování dokumentace skutečného provedení staveb

Majetkoprávní – záborové elaboráty

Obstaráme soubor informací o zájmovém území, zapracujeme požadované informace do majetkoprávních elaborátů dle přání našich klientů.

Geodetické práce pro GIS obcí

Základem správného hospodaření s majetkem je úplná a přehledná evidence, ze které je patrná lokalizace předmětů tvořících majetkový soubor i vyjádření finanční hodnoty tohoto souboru. Proto vyhotovujeme soubory pasportů (zeleně, komunikací, kanalizace, územně plánovací dokumentace, veřejného osvětlení atd.), které jsou podkladové vrstvy pro geografické informační systémy (GIS).

GIS poskytuje informace na úrovni doby. Hlavním nosníkem stabilního rozvoje kteréhokoli územně-správního celku je geoaplikace, která je naplněna daty prostorového charakteru.

Výhody nasazení GIS

 • Minimalizujete komunikaci s katastrálním úřadem, správci inženýrských sítí a ostatními organizacemi
 • Získáte přehledné informace o území včetně identifikace vlastnických vztahů
 • Geodata budete mít propojena s dalšími informačními systémy
 • Vaši občané budou spokojeni s komunikací
 • GIS využijí jednotlivé odbory úřadu a další organizace působící v zájmovém území
 • Snadno si budete vizualizovat všechny své projekty
 • Data pro vás připravíme dle vašich požadavků. Všechna data pro vás budeme průběžně aktualizovat a zajistíme provoz vašeho GIS.

  Data pro jednotlivé obce dodáváme podle jejich požadavků, tj. formát dat přizpůsobíme na míru přímo obci a jejímu geografickému informačnímu systému.

Kontakty

 • Tel: +420 274 012 380

 • GSM: +420 77-GEODETI (+420 774 363 384)

 • Fax: +420 274 012 381

 • E-mail: gspraha@gspraha.cz