Není li v e-mailové zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva (včetně jejích případných příloh) pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu společnost Geodetický servis Praha s.r.o. k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost společnosti Geodetický servis Praha s.r.o.

Tento e-mail a všechny připojené soubory jsou důvěrné a mohou být chráněny zákonem. Tento e-mail je určen pouze uvedenému příjemci a dalším osobám, které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce nebo šíření je přísně zakázána. Pokud jste obdržel/a tento e-mail omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesílateli a pak jej vymažte. Geodetický servis Praha s.r.o. neručí za bezchybný a úplný přenos zasílaných informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace.

Všechny zprávy odeslané do a z Geodetického servisu Praha s.r.o. mohou být monitorovány, aby bylo zajištěno dodržování vnitřních politik, ochrana zájmů společnosti, a odstranění potenciálně škodlivého kódu. Elektronické zprávy nejsou bezpečné ani bez chyb, protože mohou být zachyceny v platném znění, ztracené nebo smazané, nebo budou obsahovat viry. Každý, kdo komunikuje s naší společností prostřednictvím elektronické zprávy, přijímá tato rizika.

Kontakty

  • Tel: +420 274 012 380

  • GSM: +420 77-GEODETI (+420 774 363 384)

  • Fax: +420 274 012 381

  • E-mail: gspraha@gspraha.cz